1. Toepasselijkheid

1.1. Notaris Bas (notarisbas) is een geregistreerde handelsnaam van Abma Schreurs Notarissen B.V. Abma Schreurs Notarissen B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich onder de handelsnamen:


 • Abma Schreurs Notarissen; en
 • Notaris Bas;
ten doel stelt het notariaat te beoefenen. Zowel Notaris Bas als Abma Schreurs notarissen verder: Abma Schreurs

1.2. Alle aan Abma Schreurs verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.1.3. Aanvaarding door of namens Abma Schreurs van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.

1.4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen van Abma Schreurs, alsmede van de (bestuurders van) de praktijkvennootschappen van de notarissen en van al degenen die voor of namens Abma Schreurs werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten Abma Schreurs aansprakelijk zou kunnen zijn. Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2. Opdracht en aansprakelijkheid

2.1. Een opdracht aan Notaris Bas, via de website of anders, wordt aanvaard en uitgevoerd door Abma Schreurs notarissen of door haar betrokken derden. De dienstverlening geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.2.2. Het staat Abma Schreurs vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten, de bestuurders van de vennoten van Abma Schreurs die besloten vennootschappen zijn en medewerkers van Abma Schreurs te laten uitvoeren. Daarbij staat het Abma Schreurs vrij om derden in te schakelen.

2.3. Abma Schreurs zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Een opdracht geldt als aanvaard:

 • als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
 • als de cliënt een namens Abma Schreurs op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
 • als Abma Schreurs een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat een notaris die aan Abma Schreurs is verbonden de akte van levering zal verlijden en alle werkzaamheden ter zake start.

2.5. Abma Schreurs voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.

2.6. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

2.7. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor aansprakelijkheid voor fouten door Abma Schreurs ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Abma Schreurs bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Abma Schreurs is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Abma Schreurs voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten.

Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de notaris, overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct dan wel indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitdrukkelijk uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

3. Honorarium, verschotten en kantoorkosten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Abma Schreurs omvatten het honorarium, de verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten, alle verschuldigde bedragen vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief; het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.3. Abma Schreurs heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte en te brengen kosten tussentijds te wijzigen. Abma Schreurs deelt tijdig aan cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

3.4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Abma Schreurs ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald.

3.5. Abma Schreurs is steeds bevoegd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Abma Schreurs bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

Als Abma Schreurs werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken dan brengt Abma Schreurs het honorarium in rekening bij koper.

4. Betaling

4.1. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting of verrekening, tenzij anders is overeengekomen of anders door Abma Schreurs op of bij de rekening is vermeld.

Abma Schreurs accepteert geen betalingen in contanten die een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) in euro's te boven gaat. Abma Schreurs accepteert geen betaling in contanten in andere valuta dan euro.

4.2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is cliënt in verzuim en is cliënt over het declaratiebedrag een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) verschuldigd.

4.3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten belope van minimaal vijftien procent van het declaratie bedrag.

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Abma Schreurs. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Een vordering op Abma Schreurs vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Abma Schreurs betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

5. Archivering

Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Abma Schreurs in behandeling is geweest, heeft Abma Schreurs het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen zulks onverminderd de wettelijke bewaarplicht van Abma Schreurs Notarissen van het protocol van de aan Abma Schreurs verbonden notarissen.

6. WWFT

Op de dienstverlening van Abma Schreurs is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Abma Schreurs onder meer verplicht:

 • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een 'cliëntenonderzoek' uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

7. Verwerking persoonsgegevens

7.1.Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.2.Technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekeninghoudend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

7.3.Met ingang van 1 januari 2016 is er een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden die een meldplicht regelt voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan het College als bedoeld in art. 51 Wbp, thans genaamd de Autoriteit Persoonsgegevens, en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. In het geval dat er onverhoopt een beveiligingslek, beveiligingsincident of datalek optreedt, zal Abma Schreurs per omgaande de betrokkene informeren en alle vereiste maatregelen treffen. Abma Schreurs zal de betrokkene zo volledig mogelijk informeren met betrekking tot de opgetreden beveiligingslek, het beveiligingsincident of de datalek.

8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

8.1.Abma Schreurs houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op KNB en kan op verzoek worden verstrekt.

8.2.Er geldt een Klachten-en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor de website van het KNB en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

8.3.Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands Recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Deze Algemene Voorwaarden:

 • liggen ter inzage bij de receptie van de kantoren van Abma Schreurs te Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam;
 • worden op aanvraag kosteloos toegezonden;
 • zijn gepubliceerd op de website www.notarisbas.nl;
 • zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 november 2019 onder nummer 75985136; en
 • zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Noord-Holland op 6 november 2019 onder nummer 8/2019.

Waarom Notaris Bas

 • Scherpe prijzen
 • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
 • Makkelijk en snel
 • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
 • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier