Algemeen

Wat is een notaris?

Een notaris is een jurist die bevoegd is om een notariële akte op te maken in de gevallen waarin dat volgens de wet verplicht is en in de gevallen wanneer dat van hem wordt gevraagd. De notaris heeft daarbij de verplichting om onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Hij moet de betrokken partijen goed informeren over de gevolgen van hetgeen zij vastleggen in de akte. En hij moet de akten volgens de regels opstellen, bewaren en registreren.

Een notaris is een openbaar ambtenaar die in een bepaalde gemeente (standplaats) zijn functie mag uitoefenen. Hij staat onder tuchtrechtelijk en financieel toezicht.

Wat is een notariële akte?

Een akte is een ander woord voor een officieel bewijsstuk. Notariële akten zijn akten die door een notaris in functie zijn opgemaakt en ondertekend. Die akten kunnen bijna alle onderwerpen betreffen, behalve die waarvoor de wet een speciale ambtenaar vereist, zoals voor akten van de burgerlijke stand. In sommige gevallen stelt de wet een notariële akte verplicht, om zo de rechtszekerheid veilig te stellen. Voorbeelden daarvan zijn het afsluiten van een hypotheek, de overdracht van een huis en het oprichten van een BV.

Een notariële akte biedt, in vergelijking met een niet notariële akte, zekerheid, dat het document echt is, dat er achteraf geen aanpassingen in zijn gedaan, dat de personen die hebben getekend ook werkelijk degenen zijn die tekenden, dat de datum en tijd juist zijn.

Wat betekent passeren, passeerafspraak en passeerlocatie?

Passeren is het formele moment waarop de notaris de akte geldig verklaart. Hij tekent samen met de betrokken partijen de akte en zorgt aansluitend voor registratie en bewaring. Het passeren vindt plaats tijdens een passeerafspraak waarin iedereen samenkomt op het kantoor van de notaris. Op dat moment geeft de notaris nog wat toelichting en indien nodig antwoord op vragen van partijen. Het kantoor van de notaris staat in de standplaats waarvoor de notaris is benoemd. De notaris kan alleen binnen zijn standplaats akten passeren.

Hoe zijn de kosten van een akte opgebouwd?

De notaris maakt allerlei kosten om zijn werk te doen. Om deze kosten te dekken en om in zijn inkomen te voorzien wordt de notaris niet betaald door de overheid. Hij moet als een ondernemer tarieven hanteren voor zijn werkzaamheden. Deze tarieven zijn vrij. Notaris Bas houdt deze echter zo laag mogelijk door zo efficiënt mogelijk te werken met een beperkt basis aanbod aan aktes en diensten.

Bij de basisprijzen zoals die bij de aktes zijn aangegeven vind je wat is inbegrepen. Op de website vind je verder informatie over de tarieven van eventueel meerwerk.

Waarom is er soms een verschil in tarieven voor verschillende locaties?

Notaris Bas hanteert marktconforme tarieven en streeft naar een positie bij de meest voordelige aanbieders in de lokale markt. Dit kan betekenen dat we op sommige passeerlocaties een extra laag tarief aanbieden.

Waarom kost mijn akte meer dan de vanaf prijs op de website?

Zoals op de website is aangegeven, zijn de genoemde prijzen gebaseerd op een basisakte als die wordt gepasseerd op de goedkoopste locatie. De tarieven voor alle locaties vind je op de tarief pagina. Het kan zo zijn dat in jouw situatie een basisakte niet toereikend is of dat je bijvoorbeeld graag uitgebreid advies wilt hebben. Dan is soms meerwerk van toepassing of verwijzen we je naar een maatwerk offerte van Abma Schreurs Notarissen. De tarieven voor meerwerk vind je ook op de website.

Kan ik altijd bij Notaris Bas terecht?

In veel gevallen waarin je een van de aangeboden aktes nodig hebt, kan Notaris Bas je helpen. We kiezen er nadrukkelijk voor om alleen deze aktes aan te bieden in een standaard variant (met eventueel meerwerk) en met een bepaalde werkwijze. Dat doen we omdat dit in veel gevallen uitstekend past bij hetgeen van de notaris wordt gevraagd en we je zo een scherpe prijs kunnen geven. Soms heb je de notaris nodig voor een andere akte of dienst dan genoemd, soms heb je misschien vragen en wil je advies en soms is jouw situatie anders dan die waarvoor de basisakte geschikt is. In die gevallen helpen we je graag op maat bij Abma Schreurs Notarissen.

Wie zit er achter Notaris Bas?

Zoals je overal op de website kunt zien is Notarisbas.nl een productlijn van Abma Schreurs Notarissen. De aktes worden gemaakt door medewerkers van Abma Schreurs, onder de verantwoordelijkheid van een notaris van Abma Schreurs en worden ook gepasseerd bij Abma Schreurs Notarissen.

Hoe lang duurt een passeerafspraak?

Tijdens de passeerafspraak worden de akte(s) door de notaris toegelicht en door iedereen ondertekend. Hoeveel tijd dit in beslag neemt hangt af van het aantal aktes en de eventuele vragen. Onze ervaring is dat dit maximaal zo’n 30 minuten in beslag neemt. Let er wel op dat je zelf de concept akte die je hebt gekregen alvast hebt doorgelezen en dat je op de afspraak komt met het geldige legitimatiebewijs zoals dat ook in die concept akte wordt genoemd.

Kan ik jullie bellen en om advies vragen?

Notaris BAS houdt de prijzen van een akte laag door zo efficiënt mogelijk te werken en alle communicatie digitaal te doen. De passeerafspraak met de notaris is hierop een uitzondering, die vindt plaats op kantoor. Veel informatie over de aktes kun je lezen op de pagina’s van de aktes, bij de veelgestelde vragen en in de toelichting bij de akte. Je ontvangt tijdig de concept akte en kunt eventuele opmerkingen en fouten daarin aan ons mailen. Heb je toch een vraag of wil je uitgebreid advies hebben dan bieden we dat aan in de vorm van meerwerk. De tarieven vind je op de website. Overigens kun je ons wel telefonisch bereiken als je iets urgents moet melden, bijvoorbeeld in verband met de passeerafspraak.

Kan ik zelf kiezen op welke locatie en wanneer ik terecht kan voor het passeren?

Natuurlijk kun je de locatie voor het passeren en dus de notaris die passeert zelf kiezen. De agenda van de notaris is wel gelimiteerd tot een bepaald aantal afspraken per dag en tot de reguliere werkdagen. Het kan dus voorkomen dat je niet terecht kunt op de gewenste datum en tijd. Op sommige locaties kun je voor een beperkte extra vergoeding ook tijdens een avondopenstelling afspreken.

Wanneer ontvang ik gelden waarop ik recht heb en wanneer moet ik mijn verplichtingen betalingen?

De notaris stuurt je een nota van afrekening. Daarop kun je precies zien welke partij, welke betalingen moet doen en aan wie. De notaris zorgt er voor dat alle betalingen met elkaar worden verrekend en dat precies duidelijk is welk bedrag jij moet betalen of gaat ontvangen.

Als je een bedrag moet betalen dan moet dit tijdig voor de passeerafspraak zijn gedaan, tenzij anders is aangegeven. Als bij de passeerafspraak blijkt dat de betaling niet op de (juiste) bankrekening is ontvangen dan kan niet worden gepasseerd en worden extra kosten in rekening gebracht.

Als je een bedrag moet ontvangen dan kun je dit op de door jou aangegeven bankrekening verwachten binnen 3 werkdagen na de passeerafspraak.

Waarom vraagt de notaris waar jouw geld vandaan komt?

In Nederland is het voor sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld een notaris, accountant, administratiekantoor, etc.) volgens de wet verplicht om aan hun cliënten te vragen hoe men aan hun vermogen komt. Dit is om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken; een belangrijk doel hierbij is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Omdat witwassen (illegaal vermogen wordt legaal vermogen) en het financieren van terroristische acties bij wet verboden is, is er vanuit de regering besloten dat een notaris altijd moet onderzoeken en controleren waar het geld vandaan komt.

De notaris is alleen als er getwijfeld wordt over de herkomst van de gelden, verplicht dit te melden bij het FIU-NL (Financial Intelligence Unit-Nederland).

Voor aanvullende informatie kun je de website: www.bureauft.nl/wwft raadplegen.

Is een digitaal afschrift een officieel afschrift?

Het digitale afschrift is een waarheidsgetrouwe kopie van de inhoud van de akte. Onder dit afschrift staat geen handtekening, maar je kunt het wel gebruiken voor verschillende instanties (zoals de gemeente) die daar naar vragen. Heel soms wordt er om een getekend afschrift gevraagd. Dit is een (papieren)kopie van de inhoud van de akte met een handtekening van de notaris eronder. Als je dit nodig hebt, kun je dit opvragen door een mail te sturen aan bas@notarisbas.nl. Voor de kosten van een papieren afschrift klik hier.


Hypotheekakte

Wat is een hypotheekakte?

Als we spreken over een hypotheek dan gaat het meestal over een geldlening die je afsluit bij een bank , waarbij je jouw huis als onderpand aan de bank geeft. De bank heeft dan de zekerheid dat ze kan beschikken over jouw huis als je de lening of de rente niet meer zou kunnen betalen.

Alle afspraken hierover worden vastgelegd in een hypotheekakte. Zo’n akte wordt in opdracht van de geldgever (de bank) door de notaris gemaakt en na ondertekening door alle partijen ingeschreven bij het Kadaster. Niet alle aktes zijn hetzelfde. Een aantal belangrijke zaken die heel nauwkeurig in elke akte voorkomen zijn, de gegevens van de bank (de geldgever) en van jou als geldnemer, de exacte gegevens van het onderpand, het hypotheekbedrag en alle verplichtingen die jij als geldnemer hebt.

Wat is een royement?

Alle hypotheek aktes zijn geregistreerd bij het kadaster. Daardoor is voor iedereen duidelijk of op een bepaald registergoed (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust. Dat is belangrijke informatie omdat in zo’n geval de hypotheekgever (de bank) bepaalde rechten heeft op zo’n woning. Een royement of doorhaling betekent dat zo’n registratie bij het kadaster wordt uitgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld omdat de hypotheek helemaal is afgelost.

Het is meestal ook nodig om een hypotheek te royeren bij het kadaster als u een woning (waarop een bestaande hypotheek rust) verkoopt of als u een bestaande hypotheek oversluit bij een andere bank. Alleen dan is de woning weer vrij voor het vestigen van een nieuwe (eerste) hypotheek door een nieuwe geldverstrekker.

De notaris zorgt voor het royeren van aktes. In het geval van het royeren van een bestaande hypotheek zijn de kosten hiervoor meestal voor rekening van de verkoper (de bestaande hypotheeknemer) ondanks dat vaak sprake is van kosten koper (kk).

Wat is het inschrijvingsbedrag in de akte en waarom is dit soms hoger dan mijn lening?

Het inschrijvingsbedrag is het bedrag waarvoor hypotheek wordt gevestigd op de woning en het bedrag dat daarvoor ook wordt ingeschreven bij het kadaster. Er wordt soms voor gekozen om dit bedrag hoger te maken dan het bedrag van de geldlening. Dit voorkomt dat je bij een tweede lening van dezelfde bank nog een keer naar de notaris zou moeten. Het voorkomst dus eventuele extra kosten.

Ik heb mijn woning “kosten koper” verkocht. Waarom krijg ik nu toch een rekening?

Niet alle kosten vallen onder “kosten koper” en komen voor rekening van de koper. Als verkoper heb je bijvoorbeeld aan de koper de garantie gegeven dat jouw huis vrij van hypotheken zal zijn. Dit betekent dat een eventuele bestaande hypotheek moet worden geroyeerd bij het kadaster. De kosten daarvan komen voor rekening van de verkoper. Dat geldt ook voor andere werkzaamheden die in opdracht van de verkoper worden gedaan, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht voor de verkoper.

Wat is een aflosnota en waarom is die belangrijk?

Als je jouw woning verkoopt dan moet je die vrij van hypotheken leveren aan de koper. Als er dus een bestaande hypotheek rust op de woning dan zal die moeten worden uitgeschreven (geroyeerd) en daarvoor moet de geldgever van die hypotheek (de bank) toestemming geven. Dat zal de bank alleen doen als een eventuele restschuld wordt afgelost. Om te bepalen hoeveel die restschuld is en of de hypotheek inschrijving kan worden doorgehaald, vraagt de notaris bij de bank om de zogenaamde aflosnota. Het duurt vaak enkele weken voordat de bank deze nota heeft opgesteld en afgeeft.

Moet ik zelf naar de notaris voor het tekenen van de akte?

Voor een hypotheekakte moet je volgens de wet zelf bij de notaris verschijnen of je kunt dan de notaris vragen om een notariële volmacht op te stellen die jij tekent. Ook in dat geval moet je in persoon bij de notaris verschijnen. Als je een volmacht tekent zal de notaris later de hypotheekakte passeren zonder dat jij erbij bent. Let op, het opmaken van een notariële volmacht brengt extra kosten met zich mee. Zie de meerwerktarieven op de website.

Wie kiest de notaris?

Voor een hypotheekakte kies je zelf de notaris. De bank zal de opdracht tot het opstellen van de akte geven aan de notaris van jouw keuze. Vaak heb je een hypotheekakte nodig op het moment dat je een nieuwe woning koopt en er ook sprake is van een koopovereenkomst en een leveringsakte. Het is bij een bestaande woning gebruikelijk dat de kosten voor rekening van de koper zijn (kosten koper, kk). De koper kiest dan ook de notaris.


Leveringsakte

Wat is een leveringsakte?

Voor onroerende zaken zoals een woning vereist de wet dat eigendomsoverdracht plaatsvindt per notariële akte. De akte waarin de notaris dit regelt is de leveringsakte, ook wel transportakte. Pas op het moment dat deze akte door de notaris is ingeschreven in de openbare registers , is de eigendomsoverdracht een feit. Overigens is niet alleen de leveringsakte van belang, maar de wet eist ook dat er een zogenaamde geldige titel is. Zeg maar een geldige reden of basis voor het overdragen van de eigendom zoals een koopovereenkomst. En de wet eist dat degene die wil overdragen beschikkingsbevoegd is (geen beslag op de woning, niet onder curatele gesteld, etc). Ook dit wordt allemaal door de notaris gecontroleerd voordat de akte wordt ingeschreven en de gelden worden overgemaakt.

Waarom moet er een koopovereenkomst worden gemaakt?

Als je je woning wilt verkopen dan eist de wet dat je hiervoor een geldige overeenkomst opstelt. Je kunt hiervoor een notaris inschakelen maar dat is niet verplicht. In Amsterdam is het wel zo dat de notaris de koopovereenkomst opstelt (Amsterdams model). In de koopovereenkomst kun je bijvoorbeeld allerlei ontbindende voorwaarden opnemen zoals het voorbehoud van financiering. In bepaalde gevallen is het echt niet verstandig om geen professioneel advies in te winnen. Bijvoorbeeld als sprake is van erfdienstbaarheden of als de woning (deels) is verhuurd.

Let er ook op dat de eerste 3 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, wettelijk gelden als bedenktijd. De koper kan dan in alle gevallen zonder reden van de overeenkomst afzien.

Wat is een splitsingsakte?

Als je een appartement koopt dan heb je niet alleen te maken met een leveringsakte, maar ook met een splitsingsakte. In de splitsingsakte is door de notaris vastgelegd hoe het gebouw waarin je een appartement (officieel een appartementsrecht) koopt is opgedeeld in verschillende appartementen en gedeelde ruimten. Daarbij zit een tekening en een splitsingsreglement. De splitsingsakte is net als de leveringsakte ingeschreven bij het kadaster. Als sprake is van de aan of verkoop van een appartement dan moet de notaris extra werkzaamheden verrichten. Hiervoor geldt een meerwerktarief.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid geeft iemand het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook als is hij zelf niet de eigenaar van die grond. Voorbeelden daarvan zijn het recht van overpad waarmee een buurman zijn schuurtje kan bereiken door over jouw oprit te lopen of het recht van de gemeente om leidingen aan te leggen of een electriciteitskastje te plaatsen. Er kunnen erfdienstbaarheden zijn gevestigd op het onroerend goed dat je wilt kopen. Deze zijn dan door de notaris opgenomen in de leveringsakte. Er kunnen ook erfdienstdienstbaarheden zijn ontstaan doordat in de praktijk al lange tijd wordt gehandeld alsof er een erfdienstbaarheid is gevestigd. Het opnemen en vestigen van een nieuwe erfdienstbaarheid kan de notaris tegen een meerwerktarief voor je doen.

Wanneer moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Wanneer je een huis of ander pand koopt dan ben je in de meeste gevallen overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze belasting betaal je bij de notaris (via de nota van afrekening) op het moment dat de levering van de woning plaatsvindt. Meestal wordt de belasting betaald door de koper (kosten koper, kk) en bij privé woningen bedraagt deze meestal 2% van de marktwaarde.

Moet ik zelf naar de notaris voor het tekenen van de akte?

Voor een leveringsakte hoef je niet zelf bij de notaris verschijnen. Je kunt hiervoor iemand machtigen. Dit hoeft niet perse een notariële volmacht te zijn. Als je een volmacht tekent zal de notaris later de leveringsakte passeren zonder dat jij erbij bent.

Wie kiest de notaris?

Het is bij een bestaande woning gebruikelijk dat de kosten voor rekening van de koper zijn (kosten koper, kk). De koper kiest dan ook de notaris waar de levering zal gaan plaatsvinden.


Samenlevingscontract

Waarom zouden wij een samenlevingsovereenkomst opstellen?

Met een samenlevingsovereenkomst maak je in 1 keer alle afspraken over een aantal belangrijke financiële, juridische en praktische zaken die een rol spelen als je samenwoont. Je regelt bijvoorbeeld dat als jij overlijdt, de ander alles krijgt wat jullie samen hebben, ook de leningen. Je noemt dat een verblijvensbeding. Als je geen kinderen hebt regel je daarnaast dat je privé bezittingen en schulden ook naar je partner gaan. Je noemt dat een overnemingsbeding. Je bent met een overeenkomst elkaars fiscaal partner en kunt daardoor samen op de meeste gunstige manier aangifte doen. Je hebt snel recht op een hoge vrijstelling van erfbelasting. Je hebt vaak recht op een partnerpensioen. En mocht jullie relatie eindigen dan heb je met de overeenkomst minder kans op ruzie omdat je daarover heldere afspraken hebt gemaakt.

Wanneer moet ik een samenlevingsovereenkomst opstellen?

Als je gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract te laten maken. In het bijzonder als je samen een huis gaat kopen, zodat je bij eventueel overlijden wel recht hebt op het huis en op jullie gezamenlijke spullen. Ook als je samen kinderen hebt speelt dit een rol. En als een van jullie via je werkgever een pensioen gaat opbouwen is het verstandig om met de samenlevingsovereenkomst te regelen dat de ander in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen.

Kan ik altijd terecht bij Notaris Bas voor het maken van een samenlevingscontract?

Notaris Bas gebruikt een basis model voor het maken van een samenlevingscontract. Of dat model bij je past kun je in eerste instantie bepalen door de voorwaarden te lezen die op de pagina van de akte staan. Als je aan deze voorwaarden voldoet en je hebt geen bijzondere bepalingen die je wilt laten opnemen dan kun je jullie situatie goed regelen met de akte van Notaris Bas.

Kan ik ook zonder een notaris een contract met mijn partner maken?

Ja dat kan. Alleen eisen instanties als de Belastingdienst en pensioenverzekeraars dat je een notariële akte laat opstellen om te worden aangemerkt als samenwonend.

Kan ik in de samenlevingsovereenkomst regelen dat mijn partner recht heeft op uitkeringen van mijn (levens)verzekeringen?

Nee dat kan niet. Dit is onderdeel van de overeenkomst die u heeft gesloten met de verzekeraar en zult u met de verzekeraar zelf moeten regelen. Hierbij kan het behulpzaam zijn dat u een samenlevingscontract heeft opgemaakt.

Waarom zijn er geen meerwerk opties bij een samenlevingscontract?

Notaris Bas werkt met een model samenlevingscontract. Als dit model niet bij uw situatie past dan kunnen de notarissen van Abma Schreurs u helpen met een contract dat op maat voor u wordt gemaakt. U ontvangt dan vooraf een offerte.

Hoe kan ik een samenlevingsovereenkomst stoppen?

Je kunt jullie overeenkomst altijd beëindigen. Dit gebeurt vanzelf als jullie uit elkaar gaan, bij overlijden of als jullie gaan trouwen. Je hoeft hiervoor niet naar de notaris.

Wat kan ik niet regelen in de samenlevingsovereenkomst van Notaris Bas?

Sommige zaken kun je niet regelen met (alleen) een samenlevingsovereenkomst. Andere zaken vereisen wat meer overleg en maatwerk en kunnen voor je worden geregeld bij Abma Schreurs Notarissen. Wat Notaris Bas in elk geval niet voor je kan doen is alles van A tot Z regelen als je kinderen hebt en zeker als je kinderen hebt uit een andere relatie. Vaak heb je dan ook nog een testament nodig en dat biedt Notaris Bas op dit moment nog niet.

Verder zijn er genoeg voorbeelden te bedenken waarin het standaard contract niet voorziet en waarvoor je maatwerk advies bij Abma Schreurs Notarissen kunt krijgen. Bijvoorbeeld: Wat er gebeurt als je eigen geld steekt in een woning die op naam van je partner staat of als je afspraken wilt maken over de verdeling van vermogen als je uit elkaar gaat of afwijkende afspraken over partner alimentatie.


Oprichting BV

Wat is een B.V.?

B.V. staat voor Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een B.V. is een rechtspersoon die net als jij en ik (natuurlijke personen) verplichtingen kan aangaan en rechten kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een koopovereenkomst met een klant of het aangaan van een huurovereenkomst met de verhuurder van een bedrijfspand. De B.V. is zelfstandig aansprakelijk en heeft een zelfstandig eigen vermogen.

Het eigen vermogen is opgedeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Bij een BV zijn alle aandeelhouders bekend en ingeschreven in een register. Dit kunnen zowel natuurlijke personen zijn als andere rechtspersonen (bijvoorbeeld een holding BV als aandeelhouder van een werkmaatschappij). De aandeelhouders zijn persoonlijk in principe niet aansprakelijk voor het handelen van de B.V. Dit is een van de grote verschillen tussen het handelen als eenmanszaak en het handelen middels een B.V.

De B.V. wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Ook dat kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Hoe de B.V. is georganiseerd, wie welke stemrechten heeft, etc wordt geregeld in de oprichtingsakte en de statuten. De wet schrijft voor dat deze worden opgemaakt en vastgelegd in een notariële akte. De B.V. moet ook worden ingeschreven bij de kamer van koophandel en vaak zal door de fiscus direct een fiscaal nummer worden toegekend.

Ben ik als ondernemer nog privé aansprakelijk voor schulden of bij een faillissement?

Het grote voordeel van een BV: als ondernemer ben je in principe in privé niet aansprakelijk. In tegenstelling tot de eenmanszaak of VOF, is er bij de BV juridische scheiding tussen het vermogen van het bedrijf en het vermogen van de ondernemer. Dit betekent dat het privévermogen van de ondernemer bij een BV niet aangesproken kan worden door schuldeisers van het bedrijf. Dit vermindert de kans dat jouw persoonlijke bezittingen (zoals je huis, auto en bankrekeningen) in gevaar komen, indien jouw bedrijf wordt aangeklaagd of schulden niet kan voldoen. De veiligheid van het privévermogen in geval van faillissement, is een belangrijke reden waarom ondernemers vaak kiezen voor een BV. Met een BV stel je jouw privévermogen veilig en kun je zorgeloos ondernemen. Fiscaal gezien, kan een VOF of eenmanszaak echter voordeliger zijn als je beperkte winst maakt.

Waarom zou ik kiezen voor een zogenaamde holdingstructuur?

De holding is jouw eigen persoonlijke BV die aandelen houdt in de B.V. waar de activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Doorgaans hebben ondernemers een persoonlijke holding, omdat het hebben van een persoonlijke holding en een werk-BV (de zogenaamde holdingstructuur) vele fiscale voordelen heeft. Bij deze structuur heb je als natuurlijk persoon zelf 100% van de aandelen in de holding. De holding houdt vervolgens weer de aandelen in de werk-BV

Moet ik verder advies inwinnen en een fiscalist raadplegen?

Of het onderbrengen van jouw activiteiten in een B.V. in jouw situatie de beste oplossing is, kunnen we niet in algemene zin beoordelen. Heb je ervaring en kennis van het onderwerp en overzie je de fiscale gevolgen? Dan kun je bij Notaris Bas snel een standaard BV of holdingstructuur oprichten. Is het onderwerp nieuw voor je en heb je nog veel vragen, kies dan voor een maatwerk offerte van Abma Schreurs Notarissen. Overigens kan een fiscalist je zeker van goed advies voorzien.


Klantenportaal

Waarom maakt Notaris Bas gebruik van een klantenportaal?

Als notariskantoor werken wij met jouw persoonsgegevens en andere vaak zeer vertrouwelijke informatie. Wij gaan uiteraard op een zeer zorgvuldige en zo veilig mogelijke manier om met deze gegevens. Het zal je niet ontgaan zijn dat hierin ook de wet en regelgeving steeds verder wordt aangescherpt en eisen stelt aan onder meer de wijze van communiceren en het beveiligen van gegevens die worden verzonden. De beroepsorganisatie van het Notariaat (KNB) is in dit verband van oordeel dat het onversleuteld verzenden van ontwerpakten en andere persoonlijke informatie per e-mail onvoldoende veilig is. Om jouw gegevens goed te beschermen werkt Notaris Bas daarom met een klantenportaal. In dit portaal worden de ontwerpakten en andere persoonlijke stukken geplaatst. De toegang tot jouw stukken in het portaal is beveiligd met een persoonlijke toegangscode die je zelf aanmaakt. De extra stap die hierdoor nodig is om deze stukken in te zien, is dus een beveiliging om te zorgen dat een ander geen inzage heeft in deze stukken.

Uiteraard doen wij er alles aan om het werken met het portaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat jouw gegevens goed zijn beschermd, maar ook goed toegankelijk zijn voor jou. Mocht het gebruik aanleiding geven tot vragen of opmerkingen vernemen wij dat dan ook graag.

Waarom lukt het aanmaken van een account niet?

We hebben voor jou een account aangemaakt voor ons klantenportaal.

Om die reden ontvang je een eerste e-mail van ons met een link.

Stappen

1.Met de link uit de e-mail start je de procedure voor het instellen van de klantenportaal op.

Na het klikken op de link dien je je e-mailadres in te voeren.

2.Je ontvangt een tweede mail. Door te klikken op de link in deze e-mail wordt de browser (=internet) geactiveerd waarbij je een wachtwoord kunt vastleggen. Het wachtwoord dient minimaal 8 tekens te bevatten, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer.

3.Na het klikken op "Instellen wachtwoord", log je in op het klantenportaal.

4.Je ontvangt nog een derde e-mail ter bevestiging van het instellen van het wachtwoord.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Wat beteken foutcode 102 bij het inloggen?

Na het instellen van een wachtwoord dient dit wachtwoord bevestigd te worden. Dit gebeurt door middel van het klikken op de link die in de tweede ontvangen e-mail staat.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Waarom kan ik mijn dosier niet openen?

Klik bij het gewenste dossier op het icoon aan de voorzijde van de regel of op "Openen" aan het einde van de regel.

Hoe kan ik mijn wachtwoord opnieuw instellen?

Klik op het inlogscherm op "instellen wachtwoord".

Je geeft een nieuw wachtwoord in conform de eisen (minimaal 8 tekens te bevatten, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer).

Je ontvangt een e-mailbericht met een link om daadwerkelijk het wachtwoord te activeren.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Hoe kan ik inloggen op mijn klantenportaal

Je kunt via de link in de e-mail inloggen of via de button Inloggen Mijn Dossier op deze website.

Waarom zijn de vensters met dossiers /documenten klein?

Je kunt proberen een andere browser te gebruiken. Over het algemeen werkt het klantenportaal goed met Internet Explorer en Google Chrome.

Waar vind ik de begeleidende brief?

De begeleidende brief kun je vinden in het betreffende dossier onder het hoofdstuk "Correspondentie", onder de "Documenten".

Mijn account is geblokkeerd, wat kan ik doen?

Wij kunnen het account voor jou deblokkeren. Je kunt contact opnemen via bas@notarisbas.nl. Je kunt hierna weer inloggen met hetzelfde wachtwoord. Je kunt alle reeds gepubliceerde documenten en/of acties weer inzien.

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

Wij kunnen het e-mailadres voor jou wijzigen. Je kunt contact met ons opnemen via bas@notarisbas.nl. Je ontvangt na de wijziging een e-mail met een link om in te loggen met het nieuwe e-mailadres. Alle reeds gepubliceerde documenten en/of acties blijven zichtbaar.

Er verschijnt een foutcode, wat betekent dit?

100: REGISTRATIE VAN DE KLANT ONTBREEKT;

101: TOEGANG WEBPORTAL INACTIEF;

102: ONJUIST WACHTWOORD;

103: ONJUIST WACHTWOORD, ACCOUNT GEBLOKKEERD;

104: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT INACTIEF;

105: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT GEBLOKKEERD;

106: ONBEKENDE STATUS ACCOUNT;

107: ONGELDIG TOKEN;

108: ONBEKEND GEBRUIKERS ACCOUNT;

109: SAMENSTELLING WACHTWOORD ONDUIDELIJK;

110: NIET OPGESLAGEN RECORD;

111: MISLUKT NIEUW RECORD TE CREËREN;

112: GEEN OF ONVOLDOENDE GEGEVENS;

113: MISLUKT RECORD TE VERWIJDEREN;

114: RECORD KON NIET GEVONDEN WORDEN;

116: EMAIL HOORT NIET BIJ NOTARIS BAS;

117: PROBLEEM GELIJKHEID WACHTWOORD;

118: WACHTWOORD MIST;

120: GEBRUIKER NIET GEAUTORISEERD VOOR DOSSIER;

Hoe werkt het klantenportaal?

Wanneer je bent ingelogd, zie je drie categorieën, te weten: "Dossiers", "Acties" en "Mijn gegevens".

Dossiers


De categorie toont voor u toegankelijke dossier(s).
Het cijfer geeft het aantal dossiers aan. Door te klikken op "Dossiers" wordt een vervolgscherm geactiveerd.

Betekenis iconen op deze pagina:

Zoeken op "Dossiernummer" of "Dossieromschrijving".

Klikken op dit icoon opent het desbetreffende dossier of

Klikken op de actie "Openen" opent het dossier.

Na het openen worden er een viertal subcategorieën getoond, waarin de diverse documenten/informatie is verdeeld, te weten: "Voortgang", "Documenten", "Correspondentie" en "Door mij aangeleverde documenten".

Geopend dossier

Betekenis iconen op deze pagina:

Document is nog niet door jou gedownload

Document is door jou gedownload

Voortgang (Nog niet actief)

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde voortgangsindicaties weergegeven.

Documenten

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde documenten getoond. Bijvoorbeeld het "concept van de akte" of een "declaratie".

Correspondentie

Hier worden de door ons notariskantoor gepubliceerde brieven en/of e-mailberichten getoond.

Door mij aangeleverde documenten

Overzicht van door jou ingevulde vragenlijsten en/of aangeleverde documenten zoals een kopie van een legitimatiebewijs.

Aanleveren van documenten kan alleen als ons notariskantoor daartoe een verzoek heeft gedaan d.m.v. "Acties".

Acties

Overzicht door jou uit te voeren acties. Het cijfer geeft het aantal acties weer. Bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst en/of het aanleveren van documenten.

Betekenis iconen op deze pagina:

Opent een door jou in te vullen "Vragenlijst".

Opent een "Verzoek tot het uploaden" van een of meer documenten naar het notariskantoor.

Klikken op "Invullen" opent een vragenlijst.

Klikken op "Uploaden" opent een upload verzoek.

Vragenlijst

Wanneer bij een formulier voor "Invullen" gekozen wordt, zal er een vragenlijst doorlopen worden. Je mag tussentijds het beantwoorden stoppen mits je op de knop "volgende" klikt om de ingegeven antwoorden te beantwoorden. Op een ander moment kun je het beantwoorden van de vragen voltooien.

Na het voltooien wordt het resultaat getoond met de mogelijkheid tot printen.

In het dossier waar het verzoek is gedaan, kun je onder "Door mij aangeleverde documenten" het pdf-bestand terugvinden. Dit document kun je te allen tijde downloaden.

Upload verzoek

Wanneer een "Upload verzoek" wordt geopend, kun je een bericht lezen wat er van jou verwacht wordt om aan te leveren.

Je kunt één of meerdere documenten toevoegen aan het verzoek.

Onder het kopje "Geüpload" zie je het bestand/de bestanden die je toevoegt.

Eventueel kun je een bestand verwijderen indien deze niet juist is.

Na het toevoegen het bestand/de bestanden dien je dit te bevestigen.

Zolang je niet op "Bevestigen" klikt, zullen de bestanden niet verstuurd worden naar ons notariskantoor.

Mijn gegevens

Onder "Mijn gegevens" kun je het volgende instellen:

1. Instellen taal

Keuze: Nederlands en Engels. Na het uitloggen zal de taalkeuze van toepassing zijn.

2. 2-staps verificatie

Als extra beveiliging voor het inloggen op het klantenportaal kun je 2-staps verificatie instellen.

Na het ingeven van jouw mobiele nummer ontvang je vervolgens een sms-bericht met een code.

Na het ingeven van de code krijg je nog een scherm met een herstelcode. Deze herstelcode heb je nodig als jouw mobiele nummer niet beschikbaar is en je wilt inloggen op het klantenportaal.

3. Notificaties

Je kunt aangeven of je een e-mail (notificaties) wilt ontvangen als er nieuwe documenten zijn klaargezet, formulier(en) (=vragenlijst) zijn klaargezet of uploadverzoeken zijn gedaan. Aanzetten is aanbevolen.

Bent je als bedrijf ingelogd op het klantenportaal?

Zo ja, dan heb je de mogelijkheid aan het bedrijfsaccount extra accounts toe te voegen. Dit kun je doen onder het kopje "Accounts" | "Extra accounts".

Betekenis iconen:

Het toevoegen van extra accounts aan het hoofdaccount van de rechtspersoon.

Inzien van de vastgelegde gegevens van het extra account.

Het verwijderen van het extra account.

Geen antwoord op je vraag?

Heb je geen antwoord kunnen vinden op jouw vraag? Stel deze dan via het contactformulier.

Contact

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar
Inloggen Mijn Dossier